پلی آمید 6

پلی آمید ۶

/
پلی آمید ۶ یا همان نایلون ۶ چیست؟ خانواده پلی آمید ها با کدهایی مانند ۶، ۱…
پلی آمید 66

پلی آمید ۶۶

/
پلی آمید ۶،۶ چیست؟ هر پلی آمید یا همان نایلون خاص با یک یا د…