انواع مخزن

انواع مخزن

دریچه منهول

دریچه منهول

پوشش و لاینینگ